Truy cập nội dung luôn

BAN QUẢN LÝ CẢNG VÀ CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

(Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

 

 

- ĐT thường trực: 0255 - 3626431; Fax: 0255 - 3626138  

- Địa chỉ Email: dangkyve.csk@gmail.com   

  


LÃNH ĐẠO BAN

1.

Giám đốc: Nguyễn Hữu Đoan

-          ĐT cơ quan: 0255 - 3626410

-          Di động: 0913.400.985

-          Email: nhdoan-sgtvt@quangngai.gov.vn

2.

Phó Giám đốc: Tạ Công Chức

-          ĐT cơ quan: 0255 – 3627009

-          Di động: 0914.232.789

-          Địa chỉ Email: tcchuc-sgtvt@quangngai.gov.vn

 

 
 

Chương I

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

 

 

Điều 1Vị trí và chức năng

 

           1. Vị trí

 

Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi. Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của nhà nước.

 

Trụ sở Ban Quản lý đặt tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và có Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa (đơn vị trực thuộc Ban Quản lý) đặt trụ sở tại cảng, bến thủy nội địa được cấp có thẩm quyền giao quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

2. Chức năng

 

Tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng tại cảng biển; các cảng, bến thủy nội địa được cấp có thẩm quyền giao quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý, khai thác các hoạt động dịch vụ cảng biển; cảng, bến thủy nội địa, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa được cấp có thẩm quyền giao quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và bảo vệ môi trường.

 

Điều 2. Phạm vi quản lý

 

1. Cảng Sa Kỳ.

 

2. Cảng, bến thủy nội địa trên tuyến thủy nội địa địa phương.

 

3. Cảng, bến thủy nội địa khác do cấp có thẩm quyền giao.

 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, lao động và thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật; quyết định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao (trừ viên chức Cảng vụ thủy nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ biên chế) và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho viên chức, lao động theo quy định của pháp luật.

 

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động để thực hiện nhiệm vụ hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật báo cáo Sở Giao thông vận tải để theo dõi, kiểm tra, giám sát và quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và kế hoạch của cơ quan cấp trên giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.

 

3. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản do nhà nước giao; lập sổ theo dõi, báo cáo tình hình khai thác, sử dụng và tình trạng kỹ thuật các công trình, trang thiết bị thuộc cơ sở hạ tầng cảng, bến thủy nội địa và tài sản khác được nhà nước giao theo đúng quy định của pháp luật.

 

4. Thu phí, lệ phí và quản lý, sử dụng nguồn để lại từ việc thu phí, lệ phí để chi theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

 

5. Xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường; quyết định khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của pháp luật.

 

6. Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cầu cảng, bến cảng, kho tàng, sân bãi và các trang thiết bị, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

 

7. Cho thuê khai thác một phần kết cấu hạ tầng cảng, kho tàng, sân bãi, nhà ga theo quy định của pháp luật. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và chính quyền địa phương tại địa bàn được giao quản lý để giải quyết những công việc có liên quan theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn lao động trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa được giao quản lý.

 

9. Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý theo quy định.

 

10. Quyết định thành lập, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cấp có thẩm quyền khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

11. Hợp đồng thuê, khoán công việc theo quy định của pháp luật đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

 

12. Hàng năm xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính theo quy định; xây dựng dự toán thu, chi tài chính trên cơ sở phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật.

 

13. Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định.

 

14. Kiểm soát tải trọng phương tiện ra, vào cảng.

 

15. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác của Ban Quản lý và báo cáo đánh giá hàng năm về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị cho Sở Giao thông vận tải và cấp có thẩm quyền theo quy định.

 

16. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ đường thủy nội địa:

 

16.1. Nhiệm vụ

 

a) Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, kinh phí, biên chế được giao và thực hiện thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

b) Thường trực thực hiện kiểm tra, cấp giấy phép vào, rời cảng, bến cho phương tiện thủy nội địa. Kiểm tra Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa; kiểm tra bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện; Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển hàng hóa, danh sách hành khách.

 

c) Kiểm tra điều kiện an toàn đối với cầu tàu, bến, luồng, báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa; khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý kịp thời.

 

d) Tổ chức thu các khoản phí, lệ phí khai thác cảng, bến thủy nội địa và các khoản khác theo quy định của pháp luật.

 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong khu vực cảng, bến thủy nội địa.

 

e) Tham gia lập biên bản, kết luận nguyên nhân tai nạn, sự cố xảy ra trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa; yêu cầu các bên liên quan khắc phục hậu quả tai nạn (nếu có).

 

g) Tham mưu cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa khi xét thấy mất an toàn giao thông.

 

h) Tham mưu cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải trong việc đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa.

 

i) Phối hợp với các cơ quan chức năng huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực trong khu vực cảng, bến thủy nội địa tham gia tìm kiếm cứu nạn; phòng chống bão lũ, chữa cháy, xử lý ô nhiễm môi trường trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa.

 

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

 

16.2. Quyền hạn

 

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác cảng, bến thủy nội địa tạm ngừng khai thác cầu tàu, bến khi xét thấy có ảnh hưởng đến an toàn cho người, phương tiện hoặc công trình.

 

b) Huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực của cảng, bến thủy nội địa và các phương tiện hiện có trong khu vực tham gia cứu người, tài sản, phương tiện trong trường hợp khẩn cấp. Các tổ chức, cá nhân liên quan có nghĩa vụ chấp hành lệnh điều động của Cảng vụ để cứu người, tài sản, phương tiện bị nạn.

 

c) Theo dõi và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý những hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

 

d) Xử phạt vi phạm hành chính, lưu giữ phương tiện và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

          17. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao và pháp luật quy định.​
 
Chi tiết Quyết định số 103/QĐ-SGTVT