Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

 Leadership Department
 
 
 

1. Phong Nguyen - Director of Department

 

Landline telephone: 0255. 3829092mobile phone

 

- Email: nphong-sgtvt@quangngai.gov.vn

 

2. Nhan Le - Deputy Director of Department

 

Landline telephone: 0255. 3820965; mobile phone: 0917.983.979

 

- Email: lnhan-sgtvt@quangngai.gov.vn

 

3. Phien Vo - Deputy Director of Department

 

Landline telephone: 0255. 3712881mobile phone: 0905.111.321

 

- Email: vphien-sgtvt@quangngai.gov.vn

 

4. Ngoc Thuy Pham - Deputy Director of Department

 

Landline telephone: 0255. 3 718885mobile phone: 0913.470.274

 

- Email: pnthuy-sgtvt@quangngai.gov.vn​