Truy cập nội dung luôn

1. Ông: Nguyễn Phong

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại cố định: 02553.829.092 - Di động: 0913.418.452

Email: nphong-sgtvt@quangngai.gov.vn