Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Để phục vụ cho việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có vă​n bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức được giao kế hoạch đầu tư công, trong đó quy định một số nội dung chính như sau:

1. Các dự án không phải phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, gồm:

- Các dự án dở dang đã được bố trí vốn đầu tư công từ kế hoạch năm 2015 trở về trước, tiếp tục triển khai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015, tiếp tục triển khai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục theo quy định tại Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2010.

- Các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2015, chưa được bố trí vốn kế hoạch, nhưng trước thời điểm Luật Đầu tư công có hiệu lực, đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể mức vốn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ bố trí trong giai đoạn 2016-2020.

Riêng đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương, nhưng chưa quyết định mức vốn đầu tư cụ thể hoặc chưa phê duyệt quyết định đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn tại Mục II dưới đây.

- Các dự án sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư, đã phê duyệt quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư từ các nguồn vốn trên trước ngày 01 tháng 01 năm 2015, chưa được bố trí vốn kế hoạch, nhưng trước thời điểm Luật Đầu tư công có hiệu lực, đã được Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định mức vốn ngân sách cấp mình triển khai trong giai đoạn 2016-2020.

Riêng đối với các dự án đã được Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân đồng ý về mặt chủ trương, nhưng chưa quyết định mức vốn bố trí cụ thể trong giai đoạn 2016-2020 hoặc chưa phê duyệt quyết định đầu tư, các địa phương phải hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn tại Mục II dưới đây.

- Các dự án sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, nên không yêu cầu thực hiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định này.

2. Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công:

- Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân: Tại Khoản 5, Điều 7, Luật Đầu tư công quy định Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư đối với một số chương trình, dự án. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công đúng thời gian quy định, Hội đồng nhân dân có thể ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án này theo đề xuất của Ủy ban nhân dân cùng cấp và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại Kỳ họp gần nhất.

- Đối với các chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư: trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật Đầu tư công.

- Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C: trình tự, thủ tục đối với từng nguồn vốn khác nhau thực hiện tương ứng theo quy định tại các điều 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật Đầu tư công.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xin ý kiến Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến trước khi:

+ Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tất cả các dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công; các dự án nhóm B và các dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài do địa phương quản lý.

+ Gửi hồ sơ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án nhóm B và các dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương, công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ.

- Đối với các dự án khởi công mới, dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 31 tháng 10 năm 2015.

3. Lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

- Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia: thực hiện theo quy định tại Điều 41 của Luật Đầu tư công. Trong đó, đề nghị các chủ chương trình chủ động lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Khoản 1, Điều 47, Luật Đầu tư công và trình Thủ tướng Chính phủ sau khi Quốc hội thông qua chủ trương để tổ chức thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư.

- Đối với các chương trình mục tiêu do Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư: thực hiện theo quy định tại Điều 42, Luật Đầu tư công. Trong đó, đề nghị các chủ chương trình ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép báo cáo Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Khoản 1, Điều 47, Luật Đầu tư công và tổ chức thẩm định theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với các chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư và các dự án khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi phê duyệt quyết định đầu tư.

- Đối với các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư, Sở Xây dựng thẩm định phần kỹ thuật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hoặc Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đối với dự án quy mô nhỏ; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ yếu về đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư công, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện, m cơ sở để xem xét bố trí trong kế hoạch đầu tư công.

- Các bộ, ngành và địa phương bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công. Riêng đối với các dự án dự kiến triển khai trong năm 2016, phải bố trí vốn chuẩn bị đầu tư ngay từ kế hoạch năm 2015. Không yêu cầu tư vấn bỏ vốn chuẩn bị đầu tư khi chưa bố trí vốn kế hoạch.

- Đối với các dự án khởi công mới dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư hằng năm phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch.

Hà Nam.