Truy cập nội dung luôn

 

THÔN​G BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Sở GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-SGTVT ngày 23/12/2022 của Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 tại phòng Tiếp công dân của Sở GTVT đặt tại Trụ sở Thanh tra Sở GTVT (số 494 đường Quang Trung- TP Quảng Ngãi) như sau:

Ngày/tháng/năm

Người tiếp

Các phòng, đơn vị tham gia

06/01/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan.

10/02/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan.

10/3/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan.

07/4/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan.

12/5/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan.

09/6/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan.

07/7/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan.

11/8/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan.

08/9/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan

06/10/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan

10/11/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan.

08/12/2023

Nguyễn Phong

– Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có liên quan.