Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

- Điện thoại:          0255 – 718884; 0255 – 3713839 (TP)

- Địa chỉ Email:     pktcl-sgtvt@quangngai.gov.vn


 

1. Trưởng phòng: Lê Nguyễn Tấn Phú

      - Mobile: 0913.488.924

      - Email: lntphu-sgtvt@quangngai.gov.vn 

     2. Phó Trưởng phòng: Trần Hoài Bình

      - Mobile: 0917.112.105

      - Email:thbinh-sgtvt@quangngai.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông là phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng công trình giao thông; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; quản lý chất lượng xây dựng các công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

1.1. Dự thảo quyết định, chỉ thị, chế, chính sách về kỹ thuật và chất công trình giao thông thuộc thẩm quyền ban hành của ban nhân dân

1.2. Quản lý và tổ chức thực hiện quy trình, quy về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

1.3. Dự thảo các bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thuật, chất lượng công trình giao

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

3. Về thẩm định, tham mưu cho Giám đốc Sở:

3.1. Tham gia góp ý về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, …trên địa bàn tỉnh. (trừ phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải).

3.2. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

3.3. Thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

3.4. Thẩm định an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện.

4. Về quản lý chất lượng công trình giao thông, tham mưu cho Giám đốc Sở

4.1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải đối với các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

4.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra: công tác nghiệm thu trong quá trình thi công theo kế hoạch, khi có sự cố công trình hoặc khi Chủ đầu tư nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng; công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo đề nghị của Chủ đầu tư đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở trên địa bàn tỉnh.

4.3. Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định công trình khi có yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng về tình hình chất lượng công trình trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất.

4.4. Tham mưu cho UBND tỉnh việc rà soát, quy định lộ trình, tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình thuộc đối tượng phải đánh giá an toàn công trình và thông báo ý kiến kết quả đánh giá an toàn công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

5. Đối với các công trình giao thông do Sở làm Chủ đầu tư:

5.1. Tổ chức thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt:

- Nhiệm vụ, dự toán khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật), thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;

- Báo cáo kinh tế-kỹ thuật theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu; thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

5.2. Tổ chức quản lý chất lượng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công, công tác nghiệm thu hoàn thành.

6. Tham mưu đề xuất giải pháp kỹ thuật khắc phục khẩn cấp các công trình giao thông theo đề nghị của các địa phương.

7. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng khoa học - công nghệ của Sở; tham gia các hoạt động khoa học - công nghệ có liên quan đến ngành Giao thông vận tải do tỉnh và Bộ Giao thông vận tải chủ trì; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý.

8. Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý đối với Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Triển khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, quy trình, định mức,… liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình giao thông đến các Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

10. Quản lý công sản, công chức được giao theo quy chế hoạt động của cơ quan Sở và quy định của pháp luật.

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.

 

2. Biên chế, tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ công chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác:

 

Điều 3. Biên chế

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông được bố trí tối thiểu 05 công chức chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 01 công chức được giao nhiệm vụ giữ chức Trưởng phòng, 01 công chức được giao giữ chức Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

Điều 4. Nhiệm vụ của công chức      

1. Nhiệm vụ của Trưởng phòng

1.1. Quản lý, phân công nhiệm vụ cho các công chức của phòng theo chức danh công chức, phân công công chức tạm thời đảm nhiệm các nhiệm vụ của công chức khác theo yêu cầu công việc của phòng; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc công chức thực hiện nhiệm vụ, chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện chính sách, thi đua, khen thưởng cho công chức, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung của phòng và của Sở.

1.2. Tham mưu việc xây dựng kế hoạch phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ trong toàn Ngành.

1.3. Tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình…. trong việc đầu tư xây dựng công trình giao thông.

1.4. Theo dõi công tác quản lý khoa học kỹ thuật và công nghệ trong xây dựng giao thông. Xây dựng, đề xuất kế hoạch và tổng hợp báo cáo hàng năm về việc thực hiện công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong xây dựng công trình giao thông.

1.5. Xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công,  kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

1.6. Tham mưu thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật), thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; phối hợp thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

1.7. Thẩm định các nội dung trong đấu thầu đối với các công trình do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư.

1.8. Tham gia góp ý về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

1.9. Quản lý công sản, công chức theo quy chế hoạt động của cơ quan Sở và quy định của pháp luật.

1.10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định và yêu cầu của Giám đốc Sở.

2. Nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng

2.1. Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công theo chức năng, nhiệm vụ của phòng và một số công tác khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Sở và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

2.2. Tiếp nhận các văn bản, hồ sơ thủ tục của tổ chức, công dân có liên quan đến lĩnh vực quản lý từ Trưởng phòng, Giám đốc Sở chuyển đến để nghiên cứu tham mưu, đề xuất Trưởng phòng báo cáo Giám đốc Sở giải quyết theo đúng quy chế hoạt động của Sở và quy định của pháp luật.

2.3. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, soạn thảo các văn bản, đề xuất, báo cáo Trưởng phòng tham mưu Giám đốc Sở giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực quản lý được phân công.

2.4. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh công chức được giao và theo thông báo phân công nhiệm vụ của Trưởng phòng.

2.5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Giám đốc Sở và Trưởng phòng.

3. Nhiệm vụ của chuyên viên

3.1. Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công theo chức năng, nhiệm vụ của phòng và một số công tác khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Sở và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

3.2. Tiếp nhận các văn bản, hồ sơ thủ tục của tổ chức, công dân có liên quan đến lĩnh vực quản lý từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc Giám đốc Sở chuyển đến để nghiên cứu tham mưu, đề xuất Trưởng phòng báo cáo Lãnh đạo Sở giải quyết theo đúng quy chế hoạt động của Sở và quy định của pháp luật.

3.3. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, soạn thảo các văn bản, đề xuất Trưởng phòng tham mưu Giám đốc Sở giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực quản lý được phân công phụ trách theo quy định.

3.4. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Trưởng phòng và theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác

1. Chế độ làm việc        

1.1. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động của phòng theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về tổ chức và hoạt động của phòng. 

1.2. Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công theo dõi, phụ trách một số nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Sở và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ quyền điều hành các hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nội dung xử lý, giải quyết trong thời gian được ủy quyền.

1.3. Các chuyên viên được phân công thực hiện nhiệm vụ trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của phòng và một số công việc khác do Trưởng phòng phân công phải chủ động tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo và xin ý kiến của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Sở và pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.4. Trong trường hợp nội dung công việc được giao có liên quan đến nhiều lĩnh vực, chuyên viên được giao xử lý có trách nhiệm bàn bạc, trao đổi với các chuyên viên khác hoặc các đơn vị, tổ chức có liên quan để thống nhất trước khi đề xuất Trưởng phòng tham mưu Giám đốc Sở các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ quản lý; trường hợp không thống nhất được ý kiến, báo cáo Trưởng phòng hoặc Giám đốc Sở biết, chỉ đạo.

1.5. Giám đốc Sở quản lý phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thông qua Trưởng phòng, khi cần thiết Giám đốc Sở trực tiếp giao nhiệm vụ cho Phó Trưởng phòng và chuyên viên; Phó Trưởng phòng và chuyên viên có trách nhiệm thực hiện sau đó báo cáo lại Trưởng phòng biết và theo dõi.

2. Mối quan hệ công tác

2.1. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng cho lãnh đạo Sở theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu của Giám đốc Sở.

2.2. Đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở là mối quan hệ phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao.

2.3. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông có trách nhiệm phối hợp để giải quyết các công việc, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.          

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-SGTVT ngày 23/3/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, nhiệm vụ công chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông)