Truy cập nội dung luôn

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 937/QĐ-SGTVT ngày 26/8/2022​

của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định nguyên tắc; trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc; chương trình công tác, mối quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Sở).

2. Đối tượng áp dụng Quy chế này áp dụng đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là phòng, đơn vị); tất cả công chức, viên chức và lao động thuộc Sở (sau đây gọi tắt là công chức) và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Sở chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Sở

1. Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Mọi hoạt động của Sở phải đảm bảo dân chủ, kỷ cương, kịp thời, chính xác, minh bạch, tiết kiệm và hiệu lực, hiệu quả. Giải quyết công việc đều phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Sở; công chức phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền được phân công.

2. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, mỗi nhiệm vụ chỉ được giao cho một phòng, đơn vị hoặc một người chủ trì và chịu trách nhiệm xuyên suốt. Cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại. Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị được giao công việc phải chịu trách nhiệm chính về tiến độ và chất lượng kết quả công việc được phân công cho đến khi kết thúc công việc.

3. Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của mỗi công chức, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cấp có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

 Xem chi tiết tại đây