Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

 • Thông báo mời thầu

  Công trình Sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn thị xã Đức Phổ thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ

 • Thông báo mời thầu

  Thông báo mời thầu Sửa chữa tuyến đường Hóc Nhiêu – Ruộng Gò, xã Thanh An, huyện Minh Long, thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện quản
  lý, bảo trì đường bộ

 • Thông báo mời thầu

  Công trình Sửa chữa tuyến đường (Hàng Da – Vĩnh Tuy), thành phố Quảng Ngãi thuộc nguồn Trung
  ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ

 • Thông báo mời thầu

  Công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH.34B (Bầu Súng – Đạm Thủy Bắc), huyện Mộ Đức thuộc nguồn
  Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ

 • Thông báo mời thầu

  Công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH.73 (Hà Thành – Sơn Giang – Hải Giá), huyện Sơn Hà thuộc
  nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ

 • Thông báo mời thầu

  công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH.84B (Sơn Mùa – Sơn Liên), huyện Sơn Tây thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ