Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

HƯỚNG DẪN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN (QUỐC LỘ 14)
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2150/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2014 của Bộ GTVT)

 

                  I.     CÁC CĂN CỨ

 

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI;

 

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI;

 

- Luật số 38/2009/QH11 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa XII;

 

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng;

 

- Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

 

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

 

- Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

 

- Thông tư  số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

 

- Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2013 của Bộ GTVT về việc bàn hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành GTVT;

 

- Quyết định số 3085/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2013  ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT do Bộ Giao thông vận tải quản lý

 

- Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính


Xem chi tiết tải về tại đây