Truy cập nội dung luôn

QUY ĐỊNH

Tiêu chí đánh giá công chức, viên chức và lao động Sở Giao thông vận tải

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1388/QĐ-SGTVT ngày 21/10//2014 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi)

 
 

Chương I

 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

 

Quy định này quy định về tiêu chí làm căn cứ để đánh giá, phân loại hàng năm đối với công chức, viên chức và nhân viên lao động hợp đồng (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) thuộc Sở Giao thông vận tải.

 

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

 

1. Mục đích

Đánh giá công chức, viên chức hàng năm nhằm làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đứcnăng lực chuyên môn, nghiệp vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm để làm căn cứ bố trí, sử dụng, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức.

 

2. Yêu cầu

- Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; qua đánh giá phải khuyến khích được đội ngũ công chức, viên chức không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác.

 

- Đảm bảo tính khách quan, toàn diện và cụ thể; trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình; thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai đối với công chức, viên chức được đánh giá.

 

- Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong đánh giá công chức, viên chức; lấy kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo chủ yếu để đánh giá công chức, viên chức.

 

Điều 3. Căn cứ để đánh giá công chức, viên chức

 

1. Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

2. Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

3. Các văn bản pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

 

4. Chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức.

 

5. Môi trường và điều kiện công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn đánh giá.

 

6. Kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của công chức, viên chức (bắt buộc). Đối với công chức chuyển đến đơn vị sau thời gian đăng ký kế hoạch năm phải chuyển kết quả thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị cũ (có xác nhận của đơn vị cũ) đồng thời vẫn phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ từ thời điểm chuyển đến cho đến hết năm.

 

Ngoài ra, đánh giá viên chức và nhân viên lao động hợp đồng còn căn cứ vào các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết.

 

Điều 4. Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá công chức

 

1. Công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 

2. Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

 

a) Giám đốc Sở kết luận đánh giá công chức, viên chức đối với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; công chức và lao động cơ quan Sở; đội trưởng, đội phó các đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở.

 

b) Chánh Thanh tra Sở kết luận đánh giá công chức, viên chức và lao động của Thanh tra Sở, trừ công chức do Giám đốc Sở kết luận.

 

c) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở kết luận đánh giá viên chức (kể cả cấp phó của người đứng đầu) và lao động hợp đồng của đơn vị.

 

d) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh đánh giá viên chức và lao động Văn phòng Quỹ.

 

Điều 5. Thời hạn đánh giá

Thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm vào tháng 12.

 

Xem chi tiết tại đây: Download