Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE TỈNH QUẢNG NGÃI

 

(Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)

 
 
 

 

 
 

- ĐT: 0255 - 3525949            ; Fax: 0255 - 3525949 

 

- Địa chỉ Email: ttshlx-sgtvt@quangngai.gov.vn

 
 
 
 
 

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 
 
 

 

1. Giám đốc: Huỳnh Đức Thọ

​- Mobile: 0913.418.487

​​- E-mail: hdtho-sgtvt@quangngai.gov.vn 

 

2. Phó Giám đốc: Hà Hoàng Thiện

​- Mobile: 0912.748.080

​​- E-mail: hhthien-sgtvt@quangngai.gov.vn 

 

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Vị trí

 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm), theo Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

            2. Chức năng

 Trung tâm có chức năng quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, phương tiện máy móc thiết bị và các tài sản khác theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo hạng giấy phép đào tạo, phục vụ công tác sát hạch lái xe do Sở Giao thông vận tải tổ chức và thực hiện các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động của Trung tâm theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và các quy định của pháp luật có liên quan​

 

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng, báo cáo Giám đốc Sở Giao thông vận tải và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để nâng cao năng lực, chất lượng công tác đào tạo, cung ứng dịch vụ ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe và phục vụ công tác sát hạch lái xe của Sở Giao thông vận tải.

1.2. Chấp hành và thực hiện việc quản lý của nhà nước về công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của Sở Giao thông vận tải, của UBND tỉnh Quảng Ngãi và của Bộ Giao thông Vận tải.

1.3. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, giáo viên, thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định về cơ sở đào tạo lái xe và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe để phục vụ công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và  phục vụ các kỳ sát hạch lái xe theo quy định.

1.4. Tổ chức tuyển sinh theo hạng giấy phép lái xe được phép đào tạo, bảo đảm các điều kiện đối với người học theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

1.5. Tuyển dụng, quản lý, tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức, lao động bảo đảm tiêu chuẩn quy định và thực hiện chế độ chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước.

1.6. Công khai mức thu và sử dụng học phí đào tạo lái xe, mức thu phí sát hạch và giá các dịch vụ khác theo quy định.

1.7. Thực hiện công tác giáo vụ, báo cáo công tác đào tạo, sát hạch và đăng ký sát hạch lái xe; thực hiện lưu trữ hồ sơ đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định.

            1.8. Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến Trung tâm để ôn luyện và Hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch thuận tiện, theo kế hoạch và theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

1.9. Chấp hành và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, kiểm chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe.

1.10. Thực hiện nối mạng thông tin quản lý với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan quản lý sát hạch và các cơ sở đào tạo lái xe.

            1.11. Hằng năm xây dựng dự toán thu, chi tài chính trên cơ sở phương án thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị đã được Sở Giao thông vận tải và cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định.

            1.12. Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định.

            1.13. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

1.14. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

            2. Quyền hạn

           2.1. Ký và thanh lý hợp đồng với người học lái xe, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, thiết bị để ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe theo quy định.

            2.2. Thu học phí đào tạo lái xe, phí dịch vụ ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe, các loại phí, lệ phí khác (nếu có) theo quy định.

2.3. Hợp đồng thêm giáo viên, thuê cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, để phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

2.4. Từ chối đối với cá nhân, tổ chức không thực hiện đúng các quy định về đào tạo và các quy định về ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe.

2.5. Xây dựng giá dịch vụ phục vụ cho hoạt động dịch vụ trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, cho chủ trương để thực hiện.

2.6. Sử dụng nguồn thu của đơn vị, vay ngân hàng và huy động vốn trong viên chức lao động để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện để duy trì cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

2.7. Hợp đồng thuê, khoán công việc theo quy định của pháp luật đối với những công việc có tính thời vụ.

            2.8. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe, tổ chức hoạt động dịch vụ ôn luyện thực hành lái xe và phục vụ công tác sát hạch lái xe theo quy định, Trung tâm được phép mở rộng các hoạt động dịch vụ hợp pháp để tăng nguồn thu và trang trải các khoản chi phí của Trung tâm.​
 
Chi tiết Quyết định số 105/QĐ-SGTVT