Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 877/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về  “Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải file văn bản:

 

1. Công văn yêu cầu xem Tại đây!

 

2. Dự thảo Kế hoạch xem Tại đây!

**********************************

Tham gia góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao chất lượng vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh​ 

Tải file văn bản:

1. Công văn yêu cầu Tại đây!

2. Văn bản dự thảo Tại đây!

 

 **********************************

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn đường thủy, tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và tuyến đảo Lớn-đảo Bé đến năm 2020​.

Tải file văn bản:

1. Công văn yêu cầu Tại đây!

2. Văn bản dự thảo Tại đây!

 

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ ủy thác quản lý qua địa bàn tỉnh.

Tải file văn bản:

1. Công văn yêu cầu tại đây

2. Văn bản góp ý tại đây

 ********************************** 

DỰ THẢO BÁO CÁO

 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị

 

 

 

(Số liệu tính đến ngày 30/6/2017)

 

Tải file văn bản dự thảo Báo cáo tại đây 

 

 ********************************** 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2949/UBND-TH ngày 18/5/2017 về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017; theo đó, có nội dung đánh giá kết quả thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề, 03 Kết luận của Tỉnh ủy khóa XIX, trong đó, Sở Giao thông vận tải được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị (gọi tắt là Nghị quyết số 02) tại Công văn số 1433/UBND-TH ngày 20/3/2017. Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp, xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 tính đến ngày 20/3/2017​.

 

Sở Giao thông vận tải đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Báo cáo để lấy ý kiến góp ý tổng hợp, hoàn chỉnh trước khi trình thẩm định theo quy định.

 

Tải file văn bản dự thảo​ Báo cáo tại đây

 

​ ​                                                                                         **********************************                                                                                                       

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Sở Giao thông vận tải đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định để lấy ý kiến góp ý tổng hợp, hoàn chỉnh trước khi trình thẩm định theo quy định.

 

 

 

Tải file văn bản dự thảo Quyết định tại đây​​

 

************************  

 

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020​

 

Tải file văn bản dự thảo Đề án tại đây​

 

 

 

************************  

 

 

 

Lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3912/KH-UBND ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) của công chức viên chức, lao động trong toàn ngành.

 
 
 

Theo Kế hoạch của Sở, việc tiến hành lấy ý kiến dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) sẽ được thực hiện trong tháng 8/2015. Do đó báo cáo kết quả đóng góp ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của tổ chức, cá nhân xin gửi về phòng Vận tải và Pháp chế trước ngày 30/8/2015.

 
 
 

 

 
 
 

Tài liệu đính kèm

 
 
 

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

 
 
 

Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

 
 
 

Báo cáo đánh giá tác động dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

 
 
 

Phụ lục các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

 
 
 

Các chuyên đề trong dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

************************  

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 19/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 277/KH-SGTVT ngày 29/01/2015 về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong ngành và đăng tải toàn văn Bảng so sánh Bộ luật dân sự 2005 và dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) - lấy ý kiến nhân dân.

 
 
 

- Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) tải tại đây

 
 
 

- Bảng so sánh Bộ luật dân sự 2005 và dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) - lấy ý kiến nhân dân tải tại đây

 
 
 

************************ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì và tổ chức giao thông; phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 
 
 

Dự thảo Quyết định tải​ tại đây

 
 
 

*********************** 

 
 
 

Dự thảo Quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Quảng Ngãi

 
 
 

Dự thảo Quyết định tải tại đây

 
 
 

 

 
 
 
*********************** 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dự thảo Quyết định “Ban hành quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn, tỉnh Quảng Ngãi”

 
 
 

Dự thảo Quyết định tải tại đây

 
 
 

 

 
 
 
***********************