Truy cập nội dung luôn

Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

07/09/2023 08:02    32

Biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trọng thể tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh (thành phố Quảng Ngãi) vào ngày 07- 08/9/2023. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhằm đánh giá, thảo luận phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, từ đó định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời thống nhất ý chí, hành động, đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động, lấy chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ làm nội dung hoạt động, tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi là sự thể hiện ý chí của đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh, quyết tâm vượt qua thử thách, nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ phát triển vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Theo https://congdoan.quangngai.gov.vn/