Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bộ GTVT: phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030"

08/08/2023 16:08    33

Ứng dụng toàn diện CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực đường bộ theo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đường bộ từ trung ương đến địa phương nhằm duy trì, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện đại, bền vững; quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Ngày 07/8/2023, Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Quyết định số 965/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030",

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 đối với hoạt động quản lý chuyên ngành

- Hình thành các CSDL tập trung, thống nhất trong toàn quốc để hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong việc ra các quyết định chính sách, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực quản lý đường bộ để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; chia sẻ, kết nối và liên thông dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ 100% dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Trung ương quản lý được thu thập và cập nhật vào CSDL để phục vụ công tác theo dõi, thống kê, xây dựng chính sách, lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư công, phê duyệt dự án bảo trì; phấn đấu 100% hồ sơ hoàn công trong xây dựng, sửa chữa được cập nhật và số hoá; tối thiểu 10% khối lượng kế hoạch bảo trì được lập tự động thông qua CSDL trên hệ thống.

+ Cơ bản hoàn thành kết nối CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do địa phương quản lý (đối với các địa phương đã sẵn sàng) phục vụ công tác thống kê, xây dựng chính sách, lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư công để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Quản lý hoạt động vận tải

+ Xây dựng, hoàn chỉnh các hệ thống CNTT quản lý hoạt động vận tải phục vụ công tác quản lý nhà nước, tự động tổng hợp các lỗi vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải, xe kinh doanh vận tải, lái xe để hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của doanh nghiệp, phương tiện, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải.

+ Hình thành CSDL chuyên ngành về vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ gồm: đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải để phục vụ công tác xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển hoạt động vận tải đường bộ an toàn, tin cậy và thân thiện với môi trường.

- Quản lý người lái xe

+ Xây dựng, hoàn chỉnh các hệ thống CNTT quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) để quản lý cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp, đổi GPLX, đảm bảo công khai, minh bạch, chống gian lận, tiêu cực.

+ Hình thành CSDL chuyên ngành về đào tạo, sát hạch cấp, đổi GPLX để quản lý thống nhất trong toàn quốc; chia sẻ, kết nối dữ liệu GPLX với CSDL quốc gia về dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình cấp, đổi GPLX và tham gia giao thông.

- Kiểm soát tải trọng xe theo hướng tự động phát hiện vi phạm để phục vụ công tác xử phạt nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Thu phí điện tử không dừng

+ Hệ thống thu phí điện tử không dừng được triển khai đồng bộ tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc, tiến tới thực hiện thu phí đa làn tự do.

+ Phấn đấu 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ nhằm tăng tính tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí xã hội.

Mục tiêu đến năm 2030:

- Các hoạt động quản lý, điều hành của Cục ĐBVN được chuyển đổi số một cách toàn diện để có thể triển khai vận hành chủ yếu trên môi trường trực tuyến.

- Tự động hóa được các công tác liên quan đến kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp, phương tiện và người lái xe tham gia kinh doanh vận tải; cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, học viên học lái xe thông qua các hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng CNTT.

- Các kế hoạch quản lý bảo trì, sửa chữa các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ứng dụng CNTT để tự động hóa trong công tác lập kế hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

- Hệ thống giao thông thông minh được triển khai trên hệ thống đường bộ cao tốc và các đô thị, có sự kết nối với các lĩnh vực khác; tiến tới không sử dụng tiền mặt trong giao dịch hoạt động giao thông đường bộ; 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ.

Xem toàn văn Quyết định số 965/QĐ-BGTVT tại đây.

Phòng QLGT.