Truy cập nội dung luôn

CĐCS BAN QUẢN LÝ CẢNG VÀ CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, GIAI ĐOẠN 2018 – 2023

16/08/2023 16:31    84

Đ/c Nguyễn Hữu Đoan – Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (phải) đại diện CĐCS Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công t

Trong không khí toàn tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích thiết thực của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Công đoàn cơ sở Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tranh thủ được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ; sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Ban Quản lý để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định đây nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài tại cảng Sa Kỳ và cảng Bến Đình.

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi viên chức, người lao động trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn tại đơn vị; xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  viên chức, người lao động trong đơn vị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, Ban Quản lý đã tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị gắn với việc duy trì tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhận thức của viên chức, người lao động trong toàn đơn vị được nâng lên, xác định rõ nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đổi mới lề lối, tác phong công tác; tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trau rồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới và nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đã chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, cảng Bến Đình kiểm soát chặt chẽ hành khách và hàng hóa qua cảng Sa Kỳ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn; đầy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ban Quản lý.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm  của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi viên chức, lao động Ban Quản lý trong công tác thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc; trong ngày 08/8/2023 vừa qua, tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 – 2023, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng giấy khen CĐCS có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, phát huy vai trò công nhân, viên chức, lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 – 2023.

Việc biểu dương, khen thưởng đã kịp thời động viên tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của tập thể viên chức, lao động Ban Quản lý phát huy vai trò làm chủ của viên chức, lao động tại đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

BQLC&CVĐTNĐ