Truy cập nội dung luôn

CHI BỘ VII (Thanh tra Sở) TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

15/09/2023 09:35    65

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(viết tắt là Kết luận 01-KL/TW), Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 220-KH/ĐU ngày 07/4/2023 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Chị bộ VII tổ chức sinh hoạt chuyên đề chủ điểm Quí II/ 2023; theo đó sáng ngày 11/9/2023 Chi bộ VII tổ chức sinh hoạt chuyên đề “TỰ SOI, TỰ SỬA GẮN VỚI KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM NĂM 2022, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN THANH TRA SỞ GTVT TRONG NĂM 2023”

Đồng chí Bí thư Chi bộ VII đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Thảo - Phó Bí thư trình bày dự thảo chuyên đề theo sự phân công; theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thảo đã nêu mục đích, yêu cầu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề này như: Tiếp tục làm cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn Chi bộ VII  nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - chuyên đề năm 2023 với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên phát biểu sôi nổi, nêu lên các vấn đề tự soi tự sữa cho thực hiện nhiệm vụ, cũng như rèn luyện phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế của mỗi cá nhân. Cụ thể, trong năm 2022 công tác quản lý HLĐB, công tác xe tự độ chế gây mất ATGT còn nhiều hạn chế; thông qua cuộc họp các đồng chí Đảng viên ở các đội cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chức năng nhiệm vụ của đơn vị; qua đó đã rà soát, nhìn nhận lại các nội dung phối hợp với các địa phương những tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục tốt hơn.

Các đảng viên tham gia ý kiến tại buối sinh hoạt chuyên đề

Đối với mỗi đảng viên cũng tự nhìn nhận lại về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; trao đổi thẳng thắng trên tinh thần xây dựng cần phát huy những mặt tốt trong thời gian qua và cũng góp ý xây dựng cho một số đảng viên khắc phục.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn xuân Thảo – Phó Bí thư Chi bộ chủ trì buổi thảo luận đã tiếp thu ý kiến tại buổi sinh hoạt, tổng hợp và báo cáo Bí thư chi bộ./.                                                                                               

Chi Bộ VII