Truy cập nội dung luôn

Chi bộ VIII: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2023 theo chủ điểm: “Phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ngãi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp”

15/09/2023 09:26    91

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện Kế hoạch 415/KH-SGTVT ngày 20/02/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; sáng ngày 14/9/2023, Chi bộ VIII thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm Quý III/2023: “Phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ngãi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp”.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề Qúy III/2023 do đồng chí Vũ Thị Thủy – Chi ủy viên chuẩn bị và trình bày tại buổi sinh hoạt. Đối với chủ điểm: “Phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ngãi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp”, nội dung chuyên đề được đồng chí Thủy chuyển tải sâu sắc nội dung và ý nghĩa của chuyên đề đến với toàn thể đảng viên Chi bộ. Đặc biệt, nội dung nhấn mạnh đến Trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, Ban Quản lý, tổ chức công đoàn và đảng viên chi bộ trong việc góp phần xây dựng văn hóa, con người Quảng Ngãi hiện nay:

1. Cấp ủy chi bộ

Cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đảng viên và quần chúng trong đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU và Kết luận số 635-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Tiếp tục quán triệt đến toàn thể đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Ban Quản lý

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai nhiệm vụ theo vị trí việc làm và thực hiện nội quy, quy chế, quy trình làm việc trong đơn vị; công tâm, khách quan, tận tình hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định khi giải quyết công việc. Phối hợp cùng với cấp ủy chi bộ bàn bạc, trao đổi, tìm giải pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng văn hóa, con người mới trong đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục chú trọng đến giáo dục văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc của viên chức, lao động trong đơn vị, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức, lao động đối với nhân dân, du khách.

3. Tổ chức công đoàn

Phối hợp tốt với Ban Quản lý tổ chức các đợt thi đua do ngành hoặc đơn vị phát động; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các cuộc vận động của Ngành và của đơn vị. Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về các chủ đề thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn tại tổ chức nhằm hướng đến việc động viên VCLĐ bảo vệ, tôn vinh cái đúng, các giá trị truyền thống tốt đẹp, giá trị mới hiện đại, phù hợp về văn hóa, con người Quảng Ngãi.

Các đồng chí đảng viên phát biểu sôi nổi tại buổi sinh hoạt chuyên đề Qúy III/2023

4. Đảng viên

Đảng viên cần nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay. Phê phán sự tha hóa, xuống cấp về đạo đức, đẩy lùi lối sống vô cảm, hẹp hòi, đố kỵ, không tuân thủ kỷ luật kỷ cương,... để xây dựng con người Quảng Ngãi với các đặc tính yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự trọng, tự chủ, sống nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác cao.

Qua buổi sinh hoạt, căn cứ vào nhiệm vụ được giao của mình, từng đồng chí đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, việc làm cụ thể để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết mà Chi bộ đã đề ra nói riêng và góp phần phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ngãi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp nói chung.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đoan – Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt Chuyên đề Qúy III/2023

Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Hữu Đoan, Bí thư chi bộ đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung của đồng chí chi ủy viên, đúng với yêu cần của Đảng ủy cấp trên, nội dung đã có sự liên hệ thực tiễn gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân tại đơn vị. Đồng chí đề nghị toàn bộ đảng viên, quần chúng quan tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, quy định về chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử tại đơn vị; mỗi đảng viên, quần chúng tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, hoàn thiện bản thân xây dựng hình ảnh, bản thân hướng tới chân, thiện, mỹ.

BQLC&CVĐTNĐ.