Truy cập nội dung luôn

Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Quảng Ngãi

29/08/2023 16:56    21

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Quảng Ngãi. Quy chế này Quy định về hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên tắc hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Về nguyên tắc hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh: Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học, bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết công việc. Quá trình giải quyết TTHC được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh bảo đảm thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành; phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giao dịch điện tử, an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định khác có liên quan, bảo đảm việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến được thông suốt, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Nội dung thông tin được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh phải chính xác, rõ ràng, cập nhật liên tục theo quy định; các trường thông tin được thiết kế theo mẫu của bộ TTHC quy định, đồng thời những trường thông tin có đủ cơ sở dữ liệu sẽ được điền tự động vào các biểu mẫu liên quan.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được kết nối thông suốt, liên tục với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm việc vận hành 24 giờ/ngày vào tất cả các ngày trong tuần; đồng thời cũng thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu do Trung ương và các bộ, ngành triển khai theo quy định.

Việc khai thác, sử dụng lại thông tin của tổ chức, cá nhân trong thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân.

Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Thông tin cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Thông tin về dịch vụ công và cơ quan cung cấp dịch vụ gồm: Danh mục cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gồm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Danh mục và nội dung TTHC; Danh mục dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần được quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và đảm bảo theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

Cung cấp thông tin, thống kê, tổng hợp về tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các đơn vị đầu mối giải quyết TTHC các cấp trên địa bàn tỉnh; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính; thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; thông tin về đánh giá việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, cung cấp các thông tin khác có liên quan đến công tác cải cách hành chính và giải quyết TTHC của các cơ quan Trung ương và địa phương; cung cấp kho dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được lưu trữ tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để phục vụ việc tích hợp, chia sẻ, tra cứu thông tin, dữ liệu, sử dụng để thực hiện các TTHC khác theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến; câu hỏi tham vấn, khảo sát; thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; số điện thoại của Bộ phận Một cửa các cấp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/9/2023 và thay thế Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh.

Dung-Dth