Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

31/01/2023 11:00    97

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch tiếp tục làm cho toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - chuyên đề năm 2023 với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại năm 2023.

Xác định những nội dung công việc trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Theo Kế hoạch, chuyên đề năm 2023 của tỉnh là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chủ đề: "Quảng Ngãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững" cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình...

Toàn văn Kế hoạch xem tại đây.

Dung-Dth